Default Header Image

Cercetare

PAS 8.3      

Regulament antiplagiat al IP USMF "Nicolae Testemițanu”

  Activitatea de cercetare ştiinţifică şi inovareDomeniile  prioritare de cercetare ale Departamentului Pediatrie

 • Perinatologia
 • Pneumologia (displazia bronhopulmonară, pneumoniile)
 • Cardiologia (sindromul metabolic, hipertensiunea arterială la copii)
 • Reumatologia (registrul naţional al maladiilor reumatice)
 • Hematologia (hemofilia)
 • Gastrologia (pancreatitele acute, hepatitele cronice)
 • Neurologia (accidentele vasculare cerebrale la copii, epilepsiile la copii)
 • Alergologie (atopia la copii)
 • Nefrologia (glomerulonefritele, sindromul nefrotic)
 • Pediatria socială

Tema generală de cercetare: Impactul infecției COVID-19 asupra creșterii și dezvoltării copiilor în Republica Moldova. Perioada de studiu: 2022-2026.

 

Proiectul de cercetare postdoctorală

 

1.              21.00208.2007.03/PDImpactul migrației parentale de muncă asupra stării sănătății copiilor”.

GORBUNOV Galina, dr. șt. med., conf. univ.

 Termenul executării: 2021-2023

Obiectivele generale:

1. Analiza retrospectivă а fenomenului migrației parentale de muncă în Republica Moldova pentru anii 2012-2019.

2. Studierea impactului migrației parentale de muncă asupra sănătății copiilor.

3. Analiza complexă а morbidității copiilor marcați de migrația parentală de muncă și calității asistenței medicale acordate acestor copii.

4. Evaluarea calității vieții copiilor afectați de migrația parentală de muncă.

5. Identificarea factorilor de acțiune asupra morbidității copiilor marcați de migrația de muncă а părinților.

 6. Еlаbоrаrеа standardului de supraveghere а copiilor și de profilaxie а efectelor negative ale migrației parentale de muncă asupra sănătății copiilor.

 

Proiect transfrontalier internațional

1.              571 CD SKILLS ”Improving celiac disease management in the Danube region by raising the awareness, improving the knowledge, and developing better skills”.

RABA Tatiana, dr. hab. şt. med., conf. univ.

Termenul executării: 01.07.2020-31.12.2022.

Obiectivele principale:

1.         Creșterea competențelor sectorului medical existent în regiunea Dunării cu potenţial ridicat de inovare. Prin strategii de învățare inovatoare, combinând abordarea tradițională cu metode noi de învățare TIC, cunoștințele vor crește. Împreună cu platforma transnațională de schimb HCP și soluții pilot inovatoare, acest lucru va duce la îmbunătățirea competențelor. Activitățile implementate pentru atingerea acestui obiectiv vor spori capacitățile sectorului medical.

2.         Armonizarea practicilor de gestionare a bolii celiace în regiunea Dunării. Instrumentele TIC le vor permite detectarea diferențelor regionale și a lacunelor, care ar putea fi atribuite diferențelor în sistemele de sănătate, disponibilitatea unor sisteme fiabile instrumente de diagnosticare, adoptarea liniilor directoare de management existente și schimb de informații insuficient și transnațional și cooperare interdisciplinară. Armonizarea va îmbunătăți calitatea serviciilor medicale din regiune și va contribui la o mai bună cooperare regională a părților interesate.

3.         Îmbunătățirea utilizării soluțiilor TIC în gestionarea bolii celiace în regiunea Dunării. Utilizarea instrumentelor TIC în evaluarea stadiului tehnicii și a instrumentelor inovatoare de monitorizare, competențele sectorului medical va crește mai repede. Platforma de schimb de experiență prin caz-clinic TIC va contribui la un schimb mai rapid de informații și asistență. TIC instrumentele de diagnostic acceptate vor avea un efect pozitiv asupra serviciului oferit de instituțiile de asistență medicală.

 

Cooperări în programe europene şi internaţionale

 

1.              „Strengthening the Mother and Child Health Component at the Level of Primary Health Care”, Proiectul UNICEF.

REVENCO Ninel dr. hab. șt. med., prof. univ., coordonator de proiect.

Termenul executării: 2019-2021.

Obiectivul: Consolidarea capacităţilor şi abilităţilor lucrătorilor medicali (medici de familie, medici pediatri, asistente ale medicilor de familie, manageri) din raioanele pilot Cantemir și Călărași și medicilor curatori din cadrul IMSP IMC în supravegherea creșterii și dezvoltării copiilor sănătoși și îmbunătățirea accesului copiilor și adolecenților la servicii preventive, curative şi reabilitare de calitate, în condiţiile utilizării eficace şi eficiente a resurselor disponibile.

 

2.              OL/G/PD2021/02 „Strengthening capacities of health care workers at the level of  Primary Health Care in provision of quality mother, child and adolescent health services in Cahul and Ungheni districts”.

REVENCO Ninel dr. hab. șt. med., prof. univ., coordonator de proiect.

Termenul executării: 2021-2023.

Obiectivele generale:

           Consolidarea serviciilor de sănătate pentru copii și adolescenți, asigurând creșterea și dezvoltarea adecvată a copilului. Un accent special va fi pus pe serviciile pentru copiii cu dizabilități, inclusiv echiparea și consolidarea capacităților furnizorilor de asistență medicală primară de a ajunge și de a oferi servicii acestor copii, facilitând în același timp accesul copiilor cu dizabilități și al părinților acestora la sprijin de intervenție timpurie;

           Consolidarea capacității profesioniștilor din asistența medicală primară;

           Consolidarea sănătății și bunăstării femeilor însărcinate și a copiilor prin îmbunătățirea accesului și calității serviciilor de sănătate în raioanele pilot Cahul și Ungheni, în principal prin Programul de vizite la domiciliu, cu accent pe identificarea timpurie a copiilor cu întârzieri de dezvoltare, precum și pe asigurarea continuității îngrijire prin trimitere către servicii specializate din raioanele vizate.

 

 

3.              MOL/G/PD2020/01 „Consolidarea capacităților specialiștilor și specialistelor din medicina primară în abordarea violenței împotriva copiilor”, ca parte componentă a Programului „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni (EVA)- proiect finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat de Entitatea ONU pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și implementat în parteneriat cu UNICEF Moldova.

REVENCO Ninel dr. hab. șt. med., prof. univ., coordonator de proiect.

Termenul executării: 2020-2022.

Scopul general: A promova egalitatea de gen, împuternicirea femeilor prin implementarea consolidată a abordării integrate a genului în politicile publice locale și prin abordarea violenței domestice care afectează femeile și copiii.

Obiectivele generale:

1.         Prevenirea cazurilor de violență împotriva copiilor, abuz și neglijare prin consolidarea capacităților lucrătorilor medicali din sectorul primar al sistemului de sănătate de a interveni eficient în cadrul programului național de vizite la domiciliu;

2.         Elaborarea Ghidului de intervenție pentru lucrătorii din domeniul sănătății primare în cazurile de violență împotriva copiilor, ca parte a mecanismului de cooperare intersectorială privind combaterea violenței, neglijării și exploatării copiilor;

3.         Dezvoltarea durabilă a capacităților viitorilor lucrători din domeniul sănătății prin evaluarea, ajustarea și îmbunătățirea programelor de predare și a capacităților lectorilor de la Colegiile de Medicină Cahul și Ungheni.

 

  Tema generală de cercetare:  Impactul maladiilor asociate asupra creșterii și dezvoltării copiilor.Perioada de studiu:  2017-2021.

Scopul studiului, etapa I (2017): Evaluarea modificărilor statutului clinico-fiziologic și genetic al carenței de vitamina D în perioadele pre- și postnatale a copilului și căilor de corecție.

 • Evaluarea impactului carenței/insuficienței vitaminei D asupra statutului clinico-fiziologic și genetic la copii și adolescenți.
 • Studierea manifestărilor deficitului vitaminei D în dependență de perioada ontogenetică de dezvoltare a copilului (intrauterină, postnatală precoce și tardivă), de anotimp și zonele climato-geografice (Moldova, Franța, Algeria, Martinica, Ingușetia).
 • Elaborarea algoritmului de diagnostic al hipocalcemiilor, pentru optimizarea diagnosticului timpuriu.
 • Emiterea managementului de conduită al carenței vitaminei D în scopul eficientizării tratamentului și profilaxiei specifice.

               Proiecte de cercetare din cadrul programelor de stat.

1.    16.00418.80.11A/27.05.2016.  Evaluarea incidenței, prevalenței, factorilor de risc, cercetarea aspectelor clinice, neuroimagistice, neurofiziologice și de remediere neurotrofică a accidentelor vasculare cerebrale la copii. 

    Director de proiect: Revenco Ninel dr. hab. șt. med., prof. univ., director Departament Pediatrie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică „Nicolae  Testemițanu”.

    Coordonator: Stanislav Groppa dr. hab. șt. med., prof. univ., acad.

    Durata:  2017- 2018

    Obiectiv principal: Studierea particularităților accidentelor vasculare cerebrale (AVC) la copii.

    Obiective: 1. Cauzele AVC la nou- născuți (date preliminare);

2. Factorii de risc în dezvoltarea AVC la copii.

    Grupul de lucru: Revenco Ninel dr. hab. șt. med., prof. univ.; Sprincean Mariana dr. șt. med., conf. univ.; Hadjiu Svetlana dr. hab. șt. med., prof. univ.; Lupușor  Nadejda doctorand.

Teze de doctor susținute în cadrul Departament Pediatrie 2013-2018